Most szól

Title

Artist

Most élőben

A Barcaság hangja

23:00 23:59Itt lehet a te reklámod is!
Info: marketing@koronaradio.com
Most élőben

A Barcaság hangja

23:00 23:59


Itt lehet a te reklámod is!
Info: marketing@koronaradio.com

Regulamentul concursului

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Concursul “ Joacă și Câștigă” este organizat de ASOCIAȚIA FŐSZERVEZŐ EYESÜLET cu sediul în Brașov, Alexandru Ioan Cuza 32, ap 1a, cam 2  având CUI 40051593, înregistrat la Registrul Comerțului sub 74/05.10.2018.

1.2 Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul oricând pe durata desfășurării Concursului; orice modificare adusă prezentului Regulament va face obiectul unui Act Adițional ce va fi publicat pe site-ul https://koronaradio.com/  cu cel puțin 24 (douăzecișipatru) de ore înainte de data de la care modificarea va produce efecte.

 

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Concursul este organizat și se desfășoară pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/Koronaradiobrasso) KORONARADIOBRASSO,  în perioada 01.03-15.03. 2024.  Pentru a participa la acest concurs, este necesar să aveți cont de Facebook.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La acest concurs pot participa persoane fizice cu vârsta de minimum 18 (optsprezece) ani împliniți până la data înscrierii în concurs, cu domiciliul/reședința stabilă în România, care acceptă condiţiile prezentului
Regulament, care dețin un cont Facebook cu nume și prenume reale.

Utilizatorii de Facebook ai căror conturi nu au o vizibilitate publică pe Facebook iar din acest motiv, organizatorul concursului nu  poate verifica dacă au sharuit anunțul concursului, nu au dreptul de participare la acest concurs.

Nu pot participa la acest concurs angajații Organizatorului, soții, soțiile și rudele de gradul întâi (părinți, copii) ale angajaților Organizatorului.

Organizatorul are dreptul să discalifice și să anuleze comentariile care conțin un limbaj defăimător sau licențios.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Eligibilitate. Toți utilizatorii de Facebook care dau follow paginii de Facebook ‘’ KORONARADIOBRASSO,  ’’, dau share bannerului de concurs afișat pe pagina de FB KORONARADIOBRASSO,   și dau tag unui prieten la postarea concursului ca să urmărească pagina de Facebook KORONARADIOBRASSO.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIUL CONCURSULUI ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

5.1.Premiul oferit în cadrul concursului este o cină pentru două persoane în Restaurantul Old City by Csíki Sör din Brașov.

5.2. Acordarea premiilor

Premiul va fi acordat pe baza ‘share’-urilor și ‘tag’-urilor apărute la  bannerul de concurs și pe baza ‘follow’-urilor primite  de la utilizatorii de Fb până pe data de 14.03.2024.  Pe data de 15.03.2024 se va desemna câștigătorul prin platforma random.org.

Validarea câștigătorului  se face de către reprezentantul Organizatorului după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în prezentă secțiune. În maximum într-o zi lucrătoare de la finalul concursului se va anunța câștigătorul pe pagina alocată concursului de pe Facebook și printr-un comentariu la postarea oficială a concursului de pe pagina de Facebook a firmei KORONARADIOBRASSO.

Câștigătoriul trebuie să urmărească rezultatele concursului și să-și revendice premiul în maximum 1 zi prin comunicarea datelor de contact către Organizator. Refuzul de a transmite aceste date și/sau de a primi premiul conduce la pierderea premiului.

Câștigătorul nu are posibilitatea să primească contravaloarea premiului în bani sau alte obiecte și nici dreptul de a cere schimbarea lui, în niciun fel. Premiul atribuit nu poate fi transferat unei alte persoane.

Nu se admit solicitări din partea câștigătorului cu privire la modificarea sau schimbarea premiului. Validarea câștigătorului al cărui nume a fost comunicat pe pagina de Facebook ’ KORONARADIOBRASSO’  se va face în următoarele condiții:

  • Participantul selectat drept potențial câștigător va comunica datele de contact, în termen de maximum 1 (o) zi lucrătoare de la data afișării numelui pe pagina de Facebook. Datele vor fi trimise reprezentantului Organizatorului la adresa ce va fi comunicată odată cu afișarea câștigătorului. Mesajul trebuie să conțină: numele și prenumele câștigătorului, un număr de telefon de contact.
  • Dacă în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la afișarea numelui potențialului câștigător nu a fost validat câștigătorul (adică nu a trimis datele necesare validării în termenul specificat și/sau nu a îndeplinit condițiile de participare și validare), acesta va pierde dreptul la premiu.

Validarea înscrierii și a câștigătorului va fi făcută de către Organizator prin verificarea îndeplinirii condițiilor de validitate și participare din prezentul Regulament. Participanții care nu fac dovada îndeplinirii acestor condiții nu vor fi validați. În eventualitatea unei dispute asupra validității unor înscrieri, decizia Organizatorilor este definitivă.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru înscrierile
necorespunzătoare. În cazul în care premiile vor rămâne la Organizator din diverse motive, de exemplu dacă nu vor fi înscrieri valide la concurs sau nu se pot valida câștigătorii selectați, Organizatorul poate dispune liber de premiu.

 

SECȚIUNEA 6. RESPONSABILITATEA

Organizatorul concursului nu are nici o răspundere și nu va putea fi implicat în litigii, în ceea ce privește corectitudinea datelor personale trimise de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nici o răspundere cu privire la modul de acordare a premiilor, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricăror alte pretenții de orice natură legate de vreun premiu.

Câștigătorii își asumă întreaga răspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorul neasumându-și niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe născute în urma acceptării premiului.

Organizatorul nu are obligația de a purta corespondența privitor la
solicitările participanților necâștigători.

Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului primirii
premiului, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei promoții, decizia Organizatorului este definitivă.

 

 

SECȚIUNEA 7. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la validarea câștigătorilor exclusiv în scopul identificării acestora și livrării premiilor, conform legislației în vigoare.

 

SECȚIUNEA 8. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea
litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu îl vor înainta spre soluționare instanței competente române.

Prin participarea la concurs, participanții sunt de acord să respecte și să
se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului
Regulament Oficial.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs poate înceta înainte de termenul stabilit, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.